Het lijkt steeds lastiger te worden om een Visum kort verblijf voor een buitenlandse partner te verkrijgen

 

Wat is een Visum Kort Verblijf (VKK)

Het aanvragen van een visum kort verblijf voor een partner van een Nederlander is vereist vanwege de Nederlandse immigratiewetten. Afhankelijk van de nationaliteit van de partner, zal de partner van een Nederlander die op vakantie naar Nederland wil gaan of familie wil bezoeken, een visum moeten aanvragen om te voldoen aan de regelgeving voor kort verblijf. Dit visum is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die tijdelijk naar Nederland komen, aan bepaalde voorwaarden voldoen en de intentie hebben om het land binnen de toegestane periode te verlaten. Het proces is ontworpen om de immigratie te reguleren en de naleving van de wetten te waarborgen.

Om een Visum Kort Verblijf te krijgen, moet een aanvrager het doel van de reis aannemelijk maken met documenten, waaronder reisdocumenten. De aanvrager moet ook voldoen aan de andere regels uit de visumcode. Dat is een Europese verordening waarin alle visumregels staan. Het Visum Kort Verblijft wordt ook wel het toeristenvisum of Schengenvisum genoemd. Wie dit krijgt toegewezen, krijgt een speciale sticker in het paspoort. Die geldt als machtiging om door een lidstaat te reizen of er tijdelijk te verblijven. Tijdelijk betekent in dit geval: zolang het visum geldig is, maar maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen (een half jaar). Een Schengenvisum is geldig voor het hele Schengengebied, tenzij anders is vermeld op de sticker.

Bron IND

We krijgen steeds vaker meldingen van Nederlanders met een buitenlandse partner, die er gefrustreerd, hopeloos en boos van worden, wanneer het VKK wordt afgewezen (soms meerdere malen), meestal op grond van vestigingsgevaar. Dit geldt met name voor de Nederlanders die voorheen wel, voor hun partner, zonder problemen een VKK konden verkrijgen.

Het zijn vaak Nederlanders die al jaren samen zijn met hun buitenlandse partner, wel of niet getrouwd, met of zonder kinderen. De kinderen hebben vanwege een Nederlandse ouder ook nog eens de Nederlandse nationaliteit. Het is dan extra zuur als papa of mama geweigerd wordt Nederland in te reizen.

Een visum kort verblijf wordt aangevraagd bij een Nederlandse ambassade, een buitenlandse ambassade die Nederland vertegenwoordigd of een visum kantoor, zoals VFS Global.

BZ is vervolgens verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de visumaanvragen voor een kort verblijf binnen de Schengenlanden (behalve wanneer de aanvraag door een buitenlandse ambassade wordt behandeld). Voordat een kort verblijf visum verstrekt mag worden, dient BZ te beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als zij een aanvraag afwijzen, komt de IND in beeld. Die behandelen namelijk de bezwaarschriften die mensen indienen als zij het niet eens zijn met hun afwijzing. Zij beoordelen dan het bezwaarschrift, toetsen de aanvraag nogmaals aan de wet- en regelgeving en doen eventueel extra onderzoek. 

Wat kan men doen na een afwijzing

Na een afwijzing van een Visum Kort Verblijf zijn er enkele stappen die men kan overwegen:

Bezwaar maken:

Dit moet binnen 4 weken na de afwijzing gebeuren, en het is belangrijk om de specifieke instructies van de afwijzingsbrief te volgen.

Opnieuw een Visum Kort Verblijf indienen:

Deze keer met extra bewijzen en documenten.

Professioneel advies inwinnen:

Overweeg om professioneel advies in te winnen, bijvoorbeeld van een immigratieadvocaat. Zij kunnen helpen bij het begrijpen van de redenen voor de afwijzing en adviseren over de beste vervolgstappen.

Men kan echter niet een klacht indienen over de gang van zaken van de behandeling van een visumaanvraag, want men kan immers bezwaar maken. Als men eenmaal bezwaar heeft gemaakt kun je geen klacht meer indienen. Het enige advies van BZ is om een klacht in te dienen bij de Europese commissie om het beleid te veranderen. 

Het IOB-systeem

Wanneer een aanvraag in eerste instantie aankomt bij BZ krijgt een beslisambtenaar deze op tafel om te beoordelen. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, maar ook om haar taak zo objectief en zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren, maakt BZ gebruik van een op data-analyse gebaseerde werkwijze. Dit wordt het Informatie Ondersteund Beslissen genoemd, ofwel het IOB.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Dit alles staat beschreven in een Factsheet, wat als informatie zou moeten dienen voor de aanvrager van een Visum Kort Verblijf. Echter niemand waar wij mee gecommuniceerd hebben, heeft ooit het Factsheet onder ogen gehad of weet van het bestaan af. Hieronder een stukje uit het Factsheet;

Het Informatie Ondersteund Beslissen werkt op basis van vergelijking van uw aanvraag met de bij BZ aanwezige informatie. Dit houdt in dat BZ de gegevens die BZ van u (of uw referent) heeft ontvangen, vergelijkt in het systeem van BZ. Daarnaast wordt de informatie vergeleken met informatie die BZ heeft ontvangen van diverse overheidsorganisaties. Onderdeel van Informatie Ondersteund Beslissen is profilering. Wij gebruiken profilering om zo efficiënt mogelijk over de benodigde informatie te kunnen beschikken. Op deze manier ontvangen de beslismedewerkers een ondersteunend advies ten behoeve van een objectieve besluitvorming. Indien er een match is tussen uw informatie met de informatie in het systeem van BZ (waaronder een profiel), dan wordt mede op basis van deze match geadviseerd of de aanvraag extra snel kan worden afgehandeld of dat er aanleiding is voor bijvoorbeeld een interview of een extra documentcontrole.

In het Factsheet staat ook vermeld dat het altijd de consulaire medewerker is die uiteindelijk beslist of er wel of geen visum wordt verstrekt en er géén sprake van een geautomatiseerd besluit. 

Het IOB-systeem ligt echter gevoelig

Zeker in de nasleep van de toeslagenaffaire is men tegenwoordig huiverig als het Algoritme systemen betreft. Er zijn in 2023 al Kamervragen gesteld over het IOB-systeem en de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is nog met een onderzoek bezig. 

Transparantie

Stichting GOED, een belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland, is in dit kader van mening, dat een aanvrager van een Visum Kort Verblijf actief op de hoogte zou moeten worden gesteld van het bestaan van een Factsheet. Zodat er transparantie is over het bestaan en gebruik van een IOB-systeem ter ondersteuning, ook al is het de consulair medewerker die uiteindelijk beslist. Het Factsheet is wel te vinden op Nederland Wereldwijd, echter alleen als je weet waar je naar moet zoeken.

Stichting GOED ontvangt graag feedback

Feedback helpt GOED eventuele knelpunten te benoemen richting de overheid en eventueel de politiek.