Open brief aan Staatssecretaris Harbers Dubbele Nationaliteit

okt 18, 2018 | Dubbele Nationaliteit, Nationaliteit, Nederlander Blijven, Overheid

AAN STAATSSECRETARIS HARBERS van Justitie en Veiligheid

 

Datum: 18 oktober 2018

 

Betreft: Dubbele nationaliteit

Geachte heer Harbers,

Aanleiding van dit schrijven is de in het regeerakkoord opgenomen ‘Modernisering van het nationaliteitsrecht’ bestaande uit 2 onderdelen.

 1. De verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten.
 2. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

We dringen er sterk op aan dat deze modernisering ook vanuit de positie van Nederlanders in het buitenland wordt bekeken. De weerstand- problematiek in Nederland rondom dubbele nationaliteit staat geheel los van Nederlandse expats en emigranten, die om verschillende en vaak noodzakelijke redenen een andere nationaliteit willen of moeten aannemen. Daarnaast kun je het verplichte keuze moment voor de eerstvolgende generatie toch niet onder de noemer ‘modernisering’ plaatsen, het is eerder ‘demonisering’. Een verplichte keuze tussen de nationaliteit van je vader of je moeder of het land waar je geboren en/of opgroeit, is zoals in de Griekse tragedie, Iphigeneia in Aulis, een onmogelijke keuze.

Noodgedwongen het Nederlanderschap verliezen door het aannemen van een tweede nationaliteit is volstrekt ongewenst, eenzijdig en kan van overheidswege alleen maar bezien worden vanuit een totaal andere optiek, dan die op NIHB-ers van toepassing is.

In Nederland geboren Nederlanders houden altijd een band met het vaderland en de familie en zijn in groten getale trots op Nederland. Zij combineren hun hoge mate van aanpassing in het buitenland aan lokale omstandigheden met het behoud van Nederlandse gebruiken, normen en waarden.

Voor Nederland, een klein internationaal opererend land in een globaliserende wereld, staat het dubbele nationaliteits vraagstuk in feite recht tegenover de historisch natuurlijke drang om over grenzen heen te denken en handelen. De politiek zal er dan ook van overtuigd moeten worden dat de houding t.o.v. NIHB-ers weer terug moet naar waar we vandaan kwamen; het onbegrensd verbreden van onze horizon en verspreiden van de Hollandse handelsgeest. De overheid legt haar prioriteit in het buitenland bij de handelsbelangen, maar de Nederlanders ter plekke doen er niet toe,  echter zijn zij een essentieel exportartikel, hoe absurd.

De dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het buitenland vanuit dezelfde optiek benaderen als de tot Nederlanders genaturaliseerde migranten, neigt naar een blokkerende spagaat. Je kunt niet appels met peren vergelijken. Als dat betekent dat dat met nadelen gepaard zou kunnen gaan, behoeft dat nog niet per definitie te betekenen, dat de goeden onder de kwaden moeten lijden.

De belangen van Nederlanders in het buitenland, voor behoudt van een dubbele nationaliteit om zich als volwaardig staatsburger te kunnen manifesteren, mogen niet gelijkgesteld worden aan het voorkomen van potentiële conflicten, die zich volstrekt buiten hun invloedssfeer afspelen.

Het zijn gescheiden zaken die gescheiden beoordeeld en behandeld moeten worden. NIHB-ers mogen niet ‘verdacht’ worden van disloyaliteit, potentiële deelname aan een ‘vreemde’ krijgsmacht of juridische discrepanties, met landen- en overheden die de Nederlandse overheid niet in overeenstemming met Nederlandse  waarden gelijk stelt. Het overgrote deel van die bijna anderhalf miljoen Nederlanders in het buitenland, zijn en blijven eerst en bovenal Nederlanders. Alleen willen of worden ze vaak genoodzaakt, óók een tweede nationaliteit aan te nemen. Maar dan zonder dat zij onaangekondigd hun Nederlanderschap verliezen.

Het aantal verhalen dat ons nog steeds dagelijks bereikt is ten hemel schreiend en een volstrekt onnodige schande voor zo’n vooruitstrevend, liberaal, sociaal, met hoge ethische normen en waarde land. Dat zich met haar onvoldoende doordacht afwijzen van een dubbele nationaliteit, tot een uithoek in Europa heeft gedegradeerd.

Op grond van het voorafgaande, dringen we er bij de Nederlandse overheid op aan, de voorgenomen wetgeving inzake de Nederlandse nationaliteit, een juiste plaatst te geven.

Onderstaande punten zijn samengevat uit de honderden reacties die we per e-mail hebben ontvangen.

Argumenten altijd Nederlanderschap te willen kunnen blijven behouden om dusdoende:

 1. Tussen geboorteland (familie, vrienden, nostalgie) en woon-/werkland te kunnen verplaatsen
 2. Opgebouwde rechten (w.o. pensioen e.d.), via democratische proces blijven beïnvloeden
 3. Vanwege familieomstandigheden langer dan 3 maanden in NL kunnen verblijven, o.a. voor mantelzorg, sterfbed begeleiding
 4. Valuta risico’s van opgebouwd vermogen optimaal kunnen blijven bewaken
 5. Wanneer nodig bij hulpbehoevendheid op de Nederlandse zorg kunnen terugvallen
 6. Als gezin één kunnen blijven zonder de familieband te veronachtzamen
 7. Je kinderen de kans geven óók te studeren- werken en wonen in NL
 8. Bij wetswijzigingen e.o. politieke ommezwaai (Brexit) niet buiten de boot vallen
 9. Bij onteigening (derde wereldlanden) en- of politieke spanningen terug kunnen vallen op geboorteland
 10. Maatschappelijke betrokkenheid en promotie van de BV-Nederland in het buitenland
 11. Simpelweg terug kunnen keren (remigreren) naar je geboorteland wanneer je dat zou willen
 12. Puur gevoelsmatig en emotioneel; Nederlander blijven is een geboorterecht

 Argumenten voor een Dubbele Nationaliteit:

 1. Als gezin uit verschillende nationaliteiten één kunnen blijven
 2. Vaderlandschap kunnen blijven behouden in Woon- en/of Werkland
 3. Nederlanderschap niet willen verliezen (op grond van argumenten hiervoor!)
 4. Kinderen de nationaliteit van beide ouders laten behouden
 5. Kinderen van Nederlandse ouders de nationaliteit van zowel woonland als geboorteland laten behouden
 6. Gelijkwaardige kansen op inkomen- werkgelegenheid in woonland verkrijgen
 7. Idem rechten op bescherming en zorg in woonland verkrijgen
 8. In woonland als volwaardig staatsburger met democratische rechten gezien worden
 9. Eigendomsrechten als volwaardig inwoner claimen en behouden
 10. In geval van politieke of sociale spanningen, snel kunnen vertrekken
 11. In alle gevallen kunnen terugvallen op je geboorteland
 12. Zwakkere positie in woonland als burger, denk aan uitzetting bij veroordeling (AUS)
 13. Praktisch redenen zoals; banrekening openen, erfrecht, verzekeringen, huis of auto kopen, herhaaldelijk een visa/greencard/PR aanvragen en de goedkeuring afwachten

Samenvattend is het duidelijk dat het voor velen NIHBers belangrijk en soms noodzakelijk is die tweede nationaliteit aan te nemen met behoud van het Nederlanderschap. Dit heeft niet alleen te maken met de emotionele band met Nederland, maar het houdt ook de mogelijkheid open, om als Nederlander en niet als vreemdeling, permanent of voor langer dan 3 maanden terug te kunnen keren naar het geboorteland.

Gaarne vernemen we op grond van welke argumenten u niet in staat zou zijn aan ons redelijk verzoek te voldoen?

Namens die Nederlanders in het Buitenland die lijden onder het ontbreken aan de juiste en adequate invulling van een dubbele nationaliteit, verblijven wij,

Hoogachtend,

NIHB – Nederlanders in het Buitenland