Het antwoord op de Open Brief aan Staatssecreataris Harbers

jan 28, 2019 | Dubbele Nationaliteit, Overheid

Een aantal maanden geleden heeft het NIHB een open brief aan Staatssecretaris Harbers verstuurd inzake de nieuwe wet in het regeerakkoord; modernisering van het nationaliteitsrecht.

Kort samengevat staat in deze brief dat voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken een dubbele nationaliteit een keuze mogelijkheid zou moeten zijn (zonder het risico het Nederlanderschap te verliezen). Daarnaast heeft  de 1ste generatie emigrant vaak zowel met geboorte en woonland als ook met het land van hun ouders, een emotionele, culturele en familie band. Het verplichte keuze moment is dan ook eerder demonisering dan modernisering van de wet. 

U kunt de brief aan staatssecretaris Harbers in zijn volledigheid hier lezen.

Voor alsnog is het standpunt van De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C. Riezebos; De hoofdregel van het nieuwe stelsel wordt aldus dat Nederlanders in de toekomst naast hun Nederlanderschap geen andere nationaliteit of nationaliteiten (meer) hebben, tenzij het betreft een persoon die eerste generatie emigrant of immigrant is.

Lees hieronder het volledige antwoord van Riezebos op onze open brief aan Staatssecretaris Harbers.

Geachte mevrouw Sgherzi en heren Klee en Nebig,

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw brief van 18 oktober 2018 over de in het regeerakkoord 2017 voorgenomen plannen inzake het Nederlandse nationaliteitsrecht. Allereerst wil ik u graag bedanken voor uw brief en de daaruit
blijkende betrokkenheid bij het onderwerp. Zoals uw brief weergeeft, wordt op dit moment volgens twee lijnen gewerkt aan
een vernieuwd nationaliteitsrecht:

1) voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten wordt de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten verruimd; en
2) gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

Uit uw brief maak ik op dat u in het bijzonder voor Nederlanders die wonen buiten Nederland meer mogelijkheden zou willen zien om naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit te bezitten. In de huidige wetgeving bestaat er al een drietal mogelijkheden om na het verkrijgen van een andere nationaliteit de Nederlandse nationaliteit te behouden. Het vernieuwde nationaliteitsrecht maakt het voor de eerste generatie emigranten straks mogelijk om altijd na het verkrijgen van een andere nationaliteit het Nederlanderschap te behouden. Wel moet ik hieraan toevoegen dat dit alleen van toepassing zal zijn op Nederlanders, die na de inwerkingtreding van de gewijzigde Rijkswet op het Nederlanderschap zullen emigreren. 

Omdat niet goed valt in te zien waarom de redengeving voor deze verruiming wel zou gelden voor een Nederlander die zich elders in de wereld vestigt en niet voor een persoon die zich vanuit het buitenland in het Koninkrijk vestigt, zal het vernieuwde nationaliteitsrecht spiegelbeeldig voor de eerste generatie immigranten voorzien in het toestaan van behoud van de vreemde nationaliteit na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het spijt mij te moeten lezen dat u het vervolgens niet eens bent met het voor het vernieuwde nationaliteitsrecht gekozen tweede uitgangspunt dat er voor een volgende generatie bi- of polypatride Nederlanders, dat wil zeggen degenen die
niet zelf zijn geëmigreerd of geïmmigreerd, een verplicht keuzemoment komt dat ertoe leidt dat alleen het Nederlanderschap dan wel een of meer andere nationaliteiten behouden blijft.

De keuze voor het op deze wijze beperken bij volgende generaties van een voortdurend en uitbreidend bezit van meervoudige nationaliteit ligt in de overweging dat meervoudige nationaliteit ertoe leidt dat meer dan één rechtstelsel van toepassing is op de betrokken persoon, waardoor als gevolg van niet met het Nederlandse recht congruerende uitgangspunten van andere
rechtsstelsel er conflictueuze rechtssituaties kunnen ontstaan. Rechten en plichten kunnen als gevolg van meervoudig nationaliteitsbezit tegenstrijdig geregeld zijn. Een status die generaties lang bestaat uit meer dan één nationaliteit leidt tot onhelderheid in rechten en plichten en is daarom minder gewenst.
De hoofdregel van het nieuwe stelsel wordt aldus dat Nederlanders in de toekomst naast hun Nederlanderschap geen andere nationaliteit of nationaliteiten (meer) hebben, tenzij het betreft een persoon die eerste generatie emigrant of immigrant is.

Het wetsvoorstel waarin het bovenstaande nader wordt uitgewerkt en geregeld, is thans in voorbereiding. Voordat dit wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer, zullen niet alleen de gebruikelijke adviescolleges, maar ook alle andere
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld via internetconsultatie hun zienswijze over de voorgestelde maatregelen te geven. Ook u kunt uiteraard van de mogelijkheid gebruik maken.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Namens deze,

C. Riezebos

Migratie beleid.


Als vervolg op dit antwoord is er door ons een overleg gepland in politiek Den Haag, waar we ook verslag van zullen doen.